قفسه بندی | قفسه فروشگاهی، قفسه انبار | ایران قفسه

قفسه فروشگاهی اکونومی (اقتصادی)

قفسه فروشگاهی اکونومی(اقتصادی) شامل قفسه یکطرفه فروشگاهی ( قفسه خود ایستا ،قفسه کنار  ) ، قفسه دو طرفه فروشگاهی ( قفسه وسط ) و قفسه دیوارکوب 

قفسه های اکونومی با کیفیت تولید بالا و تضمین رنگ و ضخامت کنترل شده قبل رنگ شدن در دسته قفسه های ارزان قیمت و اقتصادی قرار می گیرد.