قفسه بندی | قفسه فروشگاهی، قفسه انبار | ایران قفسه

قفسه هایپری طرح ترک

قفسه یکطرفه هایپری ( خودایستا یا قفسه کنار دیواری ) و قفسه دوطرفه هایپری ( قفسه وسط ) قفسه ها طرح ترک است

جدیدترین و زیباترین نوع قفسه با تحمل بار 80 کیلگرم برای هر طبقه در رنگ بندی انحصاری